Vad är  PTSD?

PTSD står för Posttraumatiskt Stressyndrom

En traumatisk händelse kan orsakas av en enstaka dramatisk händelse såsom våldtäkt, rån, olycka eller naturkatastrof, men också en del av ett återupprepat mönster av traumatiska situationer, såsom misshandel i hemmet eller mobbing i skolan eller på arbetet. 

Vissa arbetsgrupper är mer utsatta för hotande situationer som till exempel militär, polis, journalister eller brandmän.

En vanlig reaktion efter en traumatisk händelse är en kris- eller stressreaktion. Det är naturligt att reagera stark på en dramatisk och skrämmande händelse. Man kan säga att det är en normal reaktion på en onormal situation. 

Symtomen av PTSD är återupplevande, som plågsamma minnesbilder, överväldigande känslor, mardrömmar, undvikande, negativa tankar, låg självkänsla och överdriven vaksamhet. Ett obehandlat PTSD kan bli långvarigt PTSD. Långvarigt PTSD är ofta svårt att upptäcka. Man kopplar inte samman sina psykiska eller fysiska problem med en tidigare dramatiska händelse. För behandlaren kan det också vara svårt. Vid långvarigt PTSD utvecklar man ofta andra psykiska besvär som depression, fobi, apati, sömnproblematik, utmattning, tvångstankar eller tvångsbeteende, ångeststörningar, ätstörningar eller relationsproblem.

Man kan även få problem med sin impulskontroll. Det finns också risk för att man utvecklar till exempel drog- eller alkoholberoende, detta för att man vill dämpa sina PTSD symtom. Även långvarig smärta är ett tillstånd som kan uppstå efter en traumatisk händelse.

Om behandlaren då endast behandlar de besvär som utvecklas efter långvarigt PTSD och inte grundproblemet PTSD, kan du som klient inte återhämta dig helt. Därför är det viktigt att din terapeut har kunskap och kan, tillsammans med dig, kartlägga dina besvär, bakgrund och aktuell situation.

Har jag PTSD? Gör självtestet!

Vad är dissociation?

Vid ett återupprepat mönster av traumatiska situationer, såsom incest, misshandel, prostitution, tortyr eller krig kan man utveckla komplext PTSD med svårare symtom och dissociation. Dissociation är ett tillstånd där en individ avskärmar sig från sina skrämmande upplevelser. Man skulle kunna säga att vid dissociation det inre sammanhanget splittras upp i olika ‘jag’ för att automatisera sitt beteende i överväldigande situationer. Man avskiljer sig för smärtsamma minnen och känslor från de traumatiska händelserna.